Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website HorecaVakTV, een branchegerichte, online web-based community voor horecaprofessionals.. Door zich te registreren, accepteert u deze algemene voorwaarden en HorecaVakTV adviseert u dan ook om deze voorwaarden goed door te lezen, voordat u zich registreert. Als u de voorwaarden niet accepteert, is registratie niet mogelijk.

1. Algemeen
1.1 Door het klikken op de Registreren-knop bij de registratie heeft ieder lid bij registratie aangegeven akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Ieder lid zal dan ook gebruik maken van de diensten van HorecaVakTV in overeenstemming met deze voorwaarden en het toepasselijk recht. Lees voor u akkoord gaat deze voorwaarden goed door.
1.2 Bij inschrijving zijn de volgende gegevens verplicht: gebruikersnaam, e-mailadres, wachtwoord, sector, functie en naam bedrijf/organisatie.
1.3 Het is voor HorecaVakTV niet te controleren of mensen ook daadwerkelijk de persoon zijn die zij beweren te zijn. HorecaVakTV is dan ook niet verantwoordelijk voor onjuiste gegevens die leden bij hun registratie, of in hun contact met andere leden opgeven.

2. Privacy
2.1 U kunt geen video’s op HorecaVakTV bekijken zonder dat u een HorecaVakTV-account heeft. Ook bepaalde andere activiteiten op HorecaVakTV, zoals het uploaden van video’s, het posten van reacties of het bijhouden van een weblog kunt u alleen doen wanneer u een HorecaVakTV-account heeft. Wanneer u een HorecaVakTV-account maakt, vragen wij om persoonlijke gegevens, zoals uw e-mailadres, gebruikersnaam en een wachtwoord, om uw account te beschermen tegen onbevoegde toegang.

2.2 We kunnen informatie vastleggen over u gebruik, bijvoorbeeld wanneer u HorecaVakTV gebruikt, de contactpersonen met wie u communiceert, de video’s die u bekijkt, de regelmaat en grootte van gegevensoverdrachten en de informatie die u weergeeft. Als u bent ingelogd, kunnen we die informatie aan uw account koppelen.

2.3 Alle persoonlijke informatie of video-inhoud die u vrijwillig online vrijgeeft (op discussieforums, in berichten, binnen uw afspeel- of profielpagina, enzovoort) wordt openbaar beschikbaar en kan door anderen worden verzameld en gebruikt.

2.4 Wanneer u video’s uploadt of berichten verstuurt via de HorecaVakTV-website, wordt uw accountnaam (niet uw e-mailadres) aan andere gebruikers getoond en kunnen deze gebruikers contact met u opnemen via berichten en reacties.

2.5 Wij gebruiken uw e-mailadres of andere persoonlijke identificeerbare informatie niet om commerciële of marketingberichten te versturen zonder uw toestemming, behalve als onderdeel van een specifiek programma of een specifieke functie waarbij u de mogelijkheid heeft om u in of uit te schrijven. We kunnen uw e-mailadres echter wel zonder verdere toestemming gebruiken voor e-mail nieuwsbrieven voorzien van de nieuwste video’s en administratieve doeleinden (zoals berichtgeving over grote wijzigingen op de HorecaVakTV-site of voor klantenservice).

2.6 Uit veiligheidsoverwegingen registreert HorecaVakTV elke keer dat u zich inlogt op de website uw ip-adres van de computeraansluiting, waarmee u inlogt en door in te loggen, geeft u toestemming aan HorecaVakTV om dat te registreren. HorecaVakTV behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, in geval van onrechtmatige handelingen en/of in geval van klachten over u aan de hand van het ip-adres gegevens over u en over uw aansluiting te achterhalen.

3. Gedragsregels
3.1 U zult HorecaVakTV niet gebruiken, doen of laten gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten of andere handelingen die in strijd zijn met enige wettelijke bepaling, met de openbare orde en/of goede zeden of met enige in het maatschappelijk verkeer geldende normen en/of waarden.

3.2 Hieronder verstaan wij onder andere (dit is een niet-limitatieve lijst):
– het inbreuk plegen op rechten van andere, waaronder bijvoorbeeld auteursrechten en merkenrechten;
– diefstal;
– onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van (onder andere) geheime en vertrouwelijke informatie, of van informatie waarvan u redelijkerwijze kan verwachten dat deze geheim en/of vertrouwelijk is;
– teksten, beeld- en/of geluidsmateriaal, die voor anderen aanstootgevend of kwetsend kunnen zijn (zoals bijvoorbeeld racistische uitlatingen en/of kinderporno);
– hacken (computervredebreuk);
– het verspreiden van virussen of daarmee vergelijkbare software en/of het op andere manier beschadigen of onbruikbaar maken van systemen en/of software van HorecaVakTV, haar gebruikers en/of anderen.

3.3 Als u merkt of vermoedt dat een ander of anderen zich onrechtmatig toegang hebben verschaft tot HorecaVakTV of dat een ander of anderen gebruik maken van uw persoonlijke gegevens, dan moet u dat zo snel mogelijk (maar uiterlijk binnen een week) per e-mail aan ons melden via email-adres: info@horecavaktv.nl of via de website.

3.4 U zult geen beeldmateriaal van kwetsende, discriminerende, beledigende of op andere wijze aanstootgevende aard op onze website publiceren of via onze website aan anderen zenden. HorecaVakTV behoudt zich het recht voor dergelijk beeldmateriaal direct van haar website en/of uit haar database te verwijderen.

3.5 U zult slechts actuele en accurate informatie over uzelf verschaffen.

3.6 U verklaart persoonlijk verantwoordelijk te zijn voor alles wat u via HorecaVakTV publiceert of laat publiceren. Ook bent u persoonlijk verantwoordelijk voor alle uitlatingen naar en alle interactie met andere leden van HorecaVakTV.

3.7 Een lidmaatschap is persoonsgebonden en u verklaart dat u uw lidmaatschap uitsluitend voor eigen gebruik zult houden en/of gebruiken. Verder verklaart u uw lidmaatschap en/of uw inloggegevens niet aan derden beschikbaar te stellen, door te geven en/of overdragen.

3.8 U zult HorecaVakTV als natuurlijk persoon niet gebruiken voor commerciële doeleinden. HorecaVakTV behoudt zich het recht voor om dergelijke uitingen en/of dergelijk beeldmateriaal direct van haar website en/of uit haar database te verwijderen. Profielen zijn alleen voor natuurlijke personen. Voor toeleveranciers aan de horeca kan een channel worden aangemaakt. Daar zijn kosten aan verbonden. Hiervoor dient u kontakt op te nemen met HorecaVakTV. Profielen van toeleveranciers aan de horeca worden verwijderd.

3.9 U verklaart dat u eventuele persoonlijke gegevens van nadere gebruikers en/of personen, die u via HorecaVakTV ontvangt vertrouwelijk zult behandelen en dat u deze gegevens op geen enkele wijze door zult geven aan anderen. Ook zult u deze gegeven niet gebruiken voor andere doeleinden zoals bijvoorbeeld het sturen van spam, junkmail of andere vormen van mailingen.

3.10 U verklaart u nooit en te nimmer voor te zullen doen als iemand anders dan u in werkelijkheid bent.

4. Auteursrecht
4.1 Zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming zal u niets van onze website en/of uit onze database kopiëren, verveelvoudigen, distribueren, bewerken of op enige wijze openbaar maken.

4.2 Voor de duur van het lidmaatschap mag u voor het gebruik van de site gratis gebruikmaken van de door HorecaVakTV beschikbaar gestelde software, maar dan uitsluitend voor het normale gebruik van HorecaVakTV. U mag de software dus niet wijzigen, verveelvoudigen of op enige wijze openbaar maken als dit geen verband houdt met het normale gebruik van de site.

4.3 Het is niet toegestaan beeldmateriaal, ongeacht de duur ervan, waar auteursrecht, merkenrecht of enig ander recht van intellectueel eigendom op rust op de website te publiceren en/of naar dergelijk beeldmateriaal te verwijzen zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar / eigenaren van dat beeldmateriaal. HorecaVakTV behoudt zich het recht voor om dergelijk beeldmateriaal en/of dergelijke verwijzingen direct van haar website en/of uit haar database te verwijderen.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Wij doen ons uiterste best om onze site degelijk te beveiligen, wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade geleden door leden of derden, voortvloeiende uit het gebruik van de website, die het gevolg zijn van een onvoldoende beveiliging.

5.2 Wij bieden leden de mogelijkheid om via de website met elkaar te communiceren, waarbij HorecaVakTV – in het kader van de privacybescherming – alleen de in jouw profiel, door jou zelf daarin opgenomen informatie beschikbaar stelt. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor het gebruik of misbruik van door leden zelf verstrekte persoonlijke informatie uit hun profiel, van persoonlijke informatie die leden via website met elkaar delen, of voortvloeiend uit een andere vorm van communicatie van de leden, al dan niet via de website.

5.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor het hinderlijk gedrag (waaronder stalken) van leden, ex-leden of derden ten opzichte van een ander lid. Mocht u hiermee geconfronteerd worden, meld dit dan direct aan HorecaVakTV via het emailadres info@horecavaktv.nl of via de website.

5.4 Wij kunnen niet garanderen dat HorecaVakTV foutloos is en niet door storingen onderbroken zal worden. Wij kunnen daarom ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade van leden, of gebruikers van de website, die het gevolg is van of voortvloeit uit het gebruik van de website, of die het gevolg is van enige tekortkoming in een inspanningsverplichting die HorecaVakTV heeft ten opzichte van haar leden. Wel zullen wij eventuele defecten zo snel mogelijk proberen te verhelpen en u kunt daarbij helpen door eventuele defecten te melden via emailadres info@horecavaktv.nl of via de website.

5.5 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de verspreiding van met virus besmette informatie. HorecaVakTV zal zorgen voor een passende bescherming tegen verspreiding op basis van in de markt gangbare beveiligingssystemen.

5.6 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van acties van derden die zich direct of indirect toegang hebben verschaft tot onze site, al dan niet middels gebruik van inloggegevens van een geregistreerde gebruiker.

5.7 Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor, en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor, door leden of onbevoegde derden (waaronder hackers) op de site geplaatst (of via de site verzonden) kwetsend, discriminerend, aanstootgevend, obsceen of beledigend materiaal. Mocht u hiermee geconfronteerd worden, meld dit dan direct aan HorecaVakTV via het emailadres info@horecavaktv.nl of via de website.

5.8 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het uitvallen van internet, het onbereikbaar zijn van internet en elektronische storingen.

5.9 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortvloeiende uit aanspraken van derden tegen leden en/of ex-leden van HorecaVakTV wegens gebruik van de website.

5.10 Je vrijwaart ons van alle aanspraken van derden die verband houden met jouw gebruik van onze diensten en/of het niet, of niet voldoende naleven van jouw verplichtingen ten opzichte van HorecaVakTV, al dan niet voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, nader door HorecaVakTV gestelde regels en/of aanwijzingen die u van HorecaVakTV heeft ontvangen.

6. Overmacht
6.1 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen die het gevolg zijn van omstandigheden die niet aan HorecaVakTV te verwijten zijn zoals (maar niet gelimiteerd tot) storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in internetverbindingen, storingen in telefoonverbindingen, overbezetting van inbellijnen of andere verbindingen, tekortkomingen van derden waarvan wij afhankelijk zijn, overheidsmaatregelen, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van derden die diensten leveren aan ons, internationale conflicten.

6.2 De gevolgen van tekortkomingen in de nakoming van onze verplichtingen jegens een derde die wordt veroorzaakt door een of meerdere van onze leden, zullen voor risico van dit lid of deze leden zijn.

7. Onze rechten
7.1 HorecaVakTV behoudt zich het recht voor om – zonder voorafgaande aankondiging – deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te passen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is altijd te raadplegen op de website en deze versie zal op eerste verzoek aan een lid of een gebruiker worden toegezonden. Bepalend zijn de algemene voorwaarden, zoals die gelden op de dag, waarop op enige bepaling in de algemene voorwaarden een beroep wordt gedaan.

7.2 HorecaVakTV behoudt zich het recht voor om personen of persoonsprofielen te weigeren zonder opgaaf van reden.

7.3 HorecaVakTV behoudt zich het recht voor om – zonder opgave van redenen – personen of persoonsprofielen te weigeren en/of te verwijderen. HorecaVakTV zal daar altijd melding van maken aan de betreffende persoon via het door deze persoon opgegeven emailadres.

7.4 HorecaVakTV (waaronder begrepen haar werknemers en voor haar werkende personen) behoudt zich het recht voor om alle informatie, beeldmateriaal, afbeeldingen en teksten op HorecaVakTV te bekijken en te lezen en wij hebben het recht om informatie, beeldmateriaal, afbeeldingen en/of teksten, die in strijd zijn met wettelijke bepalingen of met bepalingen, waaronder de onder artikel 3 omschreven gedragsregels van de algemene voorwaarden te verwijderen.

7.5 HorecaVakTV behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden beeldmateriaal te weigeren of te verwijderen en/of kanalen te blokkeren, in eigen beheer te nemen of op te heffen. Ook behouden wij ons het recht voor om leden die zich niet houden aan de gestelde regels de toegang tot onze site te ontzeggen, hun lidmaatschap te beëindigen en hun profielen te verwijderen.

8. Beëindiging lidmaatschap
8.1 Een lidmaatschap kan op ieder gewenst moment door u, via de site, beëindigd worden.

8.2 Indien u als lid in strijd handelt met wettelijke bepalingen of met deze algemene voorwaarden, dan heeft HorecaVakTV het recht om zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst uw lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen. U gaat ermee akkoord dat wij in dit geval onmiddellijk – zonder voorafgaande mededeling – uw gegevens, alsmede al het door u op HorecaVakTV geplaatste beeldmateriaal, verwijderen en dat we u met onmiddellijke ingang – zonder voorafgaande mededeling – de toegang tot HorecaVakTV kunnen weigeren. HorecaVakTV zal hierover achteraf een melding versturen aan het bij HorecaVakTV bekende emailadres behorende bij dat lidmaatschap.

9. Slotbepalingen
9.1 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast die niet de geldigheid van deze algemene voorwaarden in zijn geheel aan. HorecaVakTV zal ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling recht wordt gedaan.

9.2 Op betrekkingen tussen u en HorecaVakTV is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen u en HorecaVakTV worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Arnhem, dan wel, ter keuze van HorecaVakTV, bij de bevoegde rechter van uw woonplaats.